“Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна европейска интеграция (BIL-YAP) – TTGS/090”

За Проекта

Европейският съюз обръща все по-голямо внимание на ролята, която местната власт играе в контекста на процеса на европейска интеграция на страната, която се присъединява. В процеса на присъединяване към ЕС, Турция ще се възползва най-добре от всички заинтересовани страни на местно равнище. Когато са пряко ангажирани, турските местни администрации и гражданите могат най-добре да се запознаят, да се възползват от възможностите и да посрещнат предизвикателствата, които налага интеграцията в ЕС.

Всяка провинция в Турция има отдел по въпросите на ЕС, който работи под егидата на Министерството по европейските въпроси, който проследява и координира процеса на реформи на местно ниво. Тези местни клонове имат за цел да се свържат с градове и региони на ЕС, които имат общи характеристики или сходни икономики и индустрии. По този начин градовете в Турция могат да се побратимяват със своите колеги от ЕС и да се учат от опита на своите колеги. След като тази връзка бъде установена, взаимодействието между градовете започва да сближава хората и да разширява взаимното им разбирателство. Следвайки тази политика и за да отговори на изискванията и целите на поканата за представяне на предложения и идентифицираните нужди, настоящият проект има за цел да създаде устойчиви структури и мрежи между местните администрации в Турция и България чрез изграждане на административен капацитет на държавните служители, на академичните среди и представителите на организации, обслужващи обществото като НПО, бизнес подкрепящи и браншови организации в провинция Османие чрез установяване на партньорства и обмен на опит с партньори от България – държава-членка на ЕС. Проектът ще повиши осведомеността относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и други съответни фондове на ЕС, които са на разположение на турските институции и граждани; ще подобри капацитета на заинтересованите страни да се възползват от ИПП и другите фондове и програми на ЕС чрез обучения за иницииране на проектни идеи, разработване и подаване на проектни предложения; както и повишаване на познанията и разбирането на политиките, целите, приоритетите, институциите, програмите и перспективите на ЕС.

Проектът също така цели да помогне на провинция Османие да повиши своя потенциал и да наваксва по отношение на икономическия растеж с другите региони в Турция. И накрая, последната цел на проекта е да подпомогне усилията за изграждане на мрежа и партньорство между Турция и България в контекста на подготовката на Турция за присъединяване. Опитът на партньорите от България ще добави стойност към резултатите от проекта и ще осигури задълбочено и широко разбиране на процеса на интеграция.

Идеята за проекта беше комуникирана между заинтересованите страни в Турция чрез провинция Османие, която носи цялостна отговорност за изпълнението на правителствените политики във всички области на регионално равнище. Местното икономическо развитие е приоритетна политика на провинция Османие.

Засиленият диалог с всички заинтересовани страни и по-ефективните местни администрации са от съществено значение за интеграцията на страната в ЕС и ще разкрие повечето от възможностите, които ще донесе присъединяването. Развитието на специализирани човешки ресурси в провинциалните управи, в провинция Османие, както и в община Османие чрез мрежи, които ще бъдат създадени и добри практики, които ще бъдат обменени, ще доведат до засилване на участието на местните жители в процесите на вземане на решения, до увеличаване на административния и техническия капацитет, за максимално възползване от програмите на ЕС и до въвеждането на иновативни финансови инструменти за местно икономическо развитие.

За да се постигнат конкретните цели на проекта, се предлага набор от дейности, които са логически взаимосвързани и тези дейности ще осигурят постигането на предвидените устойчиви резултати.

Основните дейности за постигане на целите на проекта са изброени, както следва:

Дейност 1. Начална среща по проекта – среща на партньорите при стартиране на проекта

Дейност 2. Оценка на потребностите – идентифициране и анализ на потребностите от обучение на публичните власти в Турция относно европейската политика за интеграция, европейските институции, европейските програми и финансови инструменти. Анализ на потребностите относно нуждите свързани с прилагане на иновативни публични политики за икономическо развитие и финансиране – общински гаранционни фондове за МСП, ПЧП, концесии и др.

Дейност 3. организиране на 5 дневен семинар за обучение на обучители на 25 участника от Турция в София, България – организиране и планиране, избор на лектори, разработване и представяне на програмата в 2 части:

  • Част 1: Европейска политика за интеграция, европейски институции, европейски програми и финансови инструменти за подпомагане на МСП, стартиращи фирми, иновационна и дигитална икономика
  • Част 2: Методологии за създаване на общински гаранционен фонд за МСП, ПЧП, концесии – практическият опит на общински гаранционен фонд за МСП и Европейският опит

Дейност 4. Публикуване на материалите от семинара за обучение на обучители в учебник (учебникът ще бъде преведен на турски език и издаден в 300 копия).

Дейност 5. Организиране на 3 дневни обучителни семинара във всяка община на област Османие (7 обучителни семинара х 30 участника)

Дейност 6. Оценка и разпространение на резултатите от проекта, разширяване на мрежата за сътрудничество

Дейност 7. Заключителна конференция по проекта: Турция – по-близо до Европа. Подписване на Споразумение за сътрудничество между партниращите институции

Дейност 8. Управление на проекта – Ръководител екип, Координатор проект и счетоводител от Турция и координатори от България

По време на целия проект се предвиждат дейности за визуализация и промоциране на финансовата подкрепа от ЕС.

Проектът ще бъде реализиран за срок от 10 месеца.

Проектна идентификация

Възложител : Република Турция, Министерство на хазната и финансите, Централно звено за финансиране и договаряне
Референтен номер на проекта : TTGS/090
Финансиране : Европейския съюз и Република Турция
Продължителност на проекта : 10 месеца (15/01/2019-14/11/2019)
Координатор и бенефициент по проекта : Република Турция, Провинция Османие
Проектни ко-бенефициенти : Община София – България
Сдружение Европейски перспективи – България
Република Турция, Община Османие
Място за изпълнение на проекта : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Osmaniye, Sumbas, Toprakkale/Турция
София/България
Общ бюджет : 115.389,12 EURO
Town Twinning Action Between Turkey and the EU Grant Scheme